اعطاء گواهینامه دوره آموزشی مهارت های اجتماعی ( پیشگیری های نوین از اعتیاد و ایدز ) و سبک های فرزند پروری به پرسنل شرکت آراز سنگ شکن 

به گزارش روابط عمومی ؛ با پیگیری و تلاشهای صورت گرفته از سوی واحد آموزش در راستای تحقق سیاست های شرکت آراز سنگ شکن جهت آگاهی و بروزآوری اطلاعات نیروهای انسانی و به منظور افزایش مهارتهای فردی گواهینامه دوره آموزشی مهارتهای اجتماعی )پیشگیریهای نوین از اعتیاد و ایدز( و سبک های فرزند پروری توسط پرسنل شرکت آراز سنگ شکن پس از اجرای پربار استاد ارجمند آقای دکتر مسعود حاجی رسولی در روز پنج شنبه مورخ 6 / 10 / 97 اخذ گردید .
در ادامه شاهد گزارش تصویری از کارگاه آموزشی فوق خواهیم بود.

قبل
بعدی
fa فارسی
X