بازدید مدیرکارخانه و مشاور شرکت آراز سنگ شکن از کارخانه بابک مس ایرانیان
به گزارش واحد روابط عمومی ؛ با حضور آقای مهندس میرزائی مدیریت کارخانه بابک مس ایرانیان و آقایان امیرصفرخانلو مدیرکارخانه شرکت آرازسنگ شکن و مهندس مهرداد زمانی مشاور عالی شرکت آراز، جلسه ای در محل کارخانه بابک مس ایرانیان جهت همکاری متقابل و بازدید از امکانات شرکت مذکور صورت پذیرفت .
در ذیل گزارش تصویری بازدید مذکور را شاهد خواهیم بود :

 

fa فارسی
X