ترخیص اولین سرباز امریه شرکت آراز سنگ شکن

اولین سرباز امریۀ شرکت آراز سنگ شکن، امروز ترخیص گردید. گذراندن دورۀ خدمت مقدس سربازی در میدان علم و تکنولوژی افتخاری بزرگ است. از این رو، برای ایشان آرزوی موفقیت می کنیم. امید است توفیقی حاصل شود که  از توانایی های قشر جوان بهره برد. این جوانان در واقع، سرمایه های حقیقی، موثر و مهم توسعه یافتگی کشورعزیزمان هستند. این موضوع با هدف ارتقاء دانش و تکنولوژی شرکت و کشور همسو است. شرکت آراز سنگ شکن این افتخار را دارد که از جوانان با استعداد و نخبه، برای گذراندن دورۀ خدمت سربازی در رکاب چرخ های صنعت کشور، دعوت و حمایت به عمل آورد.

fa فارسی
X