مدیران

مدیرعامل: جناب آقای مهندس علی آزاد

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای مهندس مالک صفرخانلو

fa فارسی
X