شرکت آرازسنگ شکن موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ٩٠٠١ از نهاد گواهی دهنده مورد تایید سازمان بین المللی استاندارد و مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران وابسته به سازمان ملی استاندارد گردید. بر اساس این گزارش؛ شرکت ارزیابی کننده با تلاش مستمر و مداوم در مجموعه حضور یافت و نسبت به تهیه مستندات اختصاصی، عمومی، طبقهبندی اسناد و… اقدام و این پروژه را با همکاری مجری ایزو شرکت به شکل کامل و موفق در آراز به اجرا گذاشت .
به گزارش روابط عمومی، مدیران ارشد باتفاق هم اظهار داشتند : این شرکت با بازنگری و ارزیابی فرآیند و ساختارهای موجود ضمن ارتقای کمی و کیفی خدمات موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ٩٠٠١ شد و همچنین با تاکید بر اهمیت بهکارگیری استانداردهای بینالمللی در سازمانها اذعان داشتند: همواره برای مقایسه کارکرد سازمان ها و سنجش میزان پیشرفت در بهکارگیری سیستم مدیریت کیفیت و جلب رضایت مشتریان، نیاز به وجود استانداردها و مقیاس هایی است که بتوان براساس آن ها مقایسه صحیح تر و موثرتری را صورت داد که استاندارد 9001 ISO متداول ترین استاندارد بین المللی است که در این زمینه تدوین شده است. در ادامه می افزاید: این شرکت با تلاش مجری ایزو و بازنگری در ساختار ، فرآیندهای حاکم در بخشهای مختلف خود نیز می باشد. در حال پیاده سازی و اجرای مراحل اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد اروپا CE نیز می باشد .

 

fa فارسی
X